۷۷۶۲۱۰۱۳
۰۳:۳۰
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

نوبت دهی فروش ارز

شرایط و مقررات :

  • اصل کارت ملی، کارت بانکی و شماره همراه هر سه بایستی بنام خریدار ارز باشد.
  • حضور شخص خریدار در هنگام خرید ارز الزامی می باشد.
  • خرید ارز در هر سال صرفاً در حد مجاز تعیین شده می باشد.
  • دریافت نوبت بمنزله فروش قطعی نبوده و چنانچه بهر دلیل امکان فروش مقدور نباشد هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
  • کارت ملی بایستی کارت هوشمند جدید بوده، در صورت اقدام جهت تعویض کارت ملی قدیم لازم است تصویر شناسنامه، رسیدپستی تعویض کارت و کارت ملی قدیم ارائه شود.
  • نرخ فروش ارز بر اساس نرخ اعلامی و بصورت لحظه ای بوده و در زمان برداشت وجه در روز مراجعه قطعی می گردد. این شرکت هیچگونه مسئولیتی بابت نوسانات نرخ اعلامی ندارد.