۷۷۶۲۱۰۱۳
۲۳:۰۸
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

دستورالعمل تاسیس صرافی

دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها

مصوب مرداد ١٣٩٣

»بسمهتعالی«

به استناد ماده )١١( قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٨ تیرماه ١٣۵١، آییننامههـای
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و تبصره »١« ماده )٩۶( قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهوری اسلامی ایران، “دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها” که از این پس

به اختصار “دستورالعمل” نامیده میشود، به شرح ذیل تصویب میگردد.

فصل ا ّول: تعاریف ماده ١ـ در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند:

١ـ١ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ١ـ٢ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قـانون و یـا بـا

مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قـرار دارد؛

١ـ٣ـ صرافی: شرکتی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی میباشد؛ ١ـ۴ـ عملیات صرافی: خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربـوط بـه حوالـههـای ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مـرزی
از طریق کارگزاران در چارچوب قـوانین و مقـررات ارزی و خریـد و

فروش مسکوک طلای ضربشده توسط بانک مرکزی؛
١ـ۵ـ کارگزار: هر شخص دارای مجوز از مراجع قانونی در خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی دارای مجوز از بانـک مرکـزی، نسـبت بـه
خدمات ارزی برون مرزی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین

شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام میکند؛

١ـ۶ـ خدمات ارزی برون مرزی: ١ـ۶ـ١ـ پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخـل کشـور و دریافـت

معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور، به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛

١ـ۶ـ٢ـ پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دریافـت معادل آن از صرافی در داخل کشور، به صورت وجه نقد و یا واریز به
حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛

۱

مقدمه

١ـ٧ـ مؤسسین: مؤسسات اعتباری و اشخاص حقیقی واجد شـرایط کـه متقاضـی اخـذ اجازهنامه تأسیس و فعالیت صرافی میباشند؛

١ـ٨ـ اجازهنامه تأسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی؛ ١ـ٩ـ اجازهنامه فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی؛ ١ـ١٠ـ اجازهنامه تغییرات ثبتی: موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتـی صـرافی در

مرجع ثبتی؛

فصل دوم: ضوابط تأسیس ماده ٢ـ تأسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، مصوبات شورای پول و اعتبار،

بخشنامههای بانک مرکزی و مفاد این دستورالعمل، صرف ًا با اخذ مجوز از بانـک مرکـزی مجاز است.

ماده ٣ـ تأسیس صرافی توسط مؤسسات اعتباری، با رعایت قوانین و مقـررات نـاظر بـر آنهـا، صرف ًا در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقـی فقـط در قالـب شـرکت
تضامنی امکانپذیر است.

ماده ۴ـ مؤسسین در حوزههایی که تأسیس صرافی در آنهـا، حسـب مقـررات موجـود نیازمنـد موافقت مراجع ذیصلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی میباشـد، مکلفنـد
موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانـک مرکـزی ارایـه

نمایند.
ماده ۵ـ ایجاد شعبه توسط صرافیهای تضامنی ممنوع است. تأسیس شعبه صرافی وابسـته بـه مؤسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی امکانپذیر است. ماده ۶ـ مکان فعالیت صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تأیید مراجع ذیصـلاح برسد. ماده ٧ـ مؤسسین باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

٧ـ١ـ دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛ ٧ـ٢ـ پیرو یکی از ادیان رسمی کشور؛ ٧ـ٣ـ داشتن صلاحیت فردی؛ ٧ـ۴ـ نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکی کشور؛ ٧ـ۵ـ نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری؛

۲

٧ـ۶ـ نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضـویت در هیـأتمـدیره و همچنـین نداشـتن همزمان سهم یا سهمالشرکه در سایر صـرافیهـا و یـا مشـارکت همزمـان در
تأسیس صرافیهای دیگر؛

٧ـ٧ـ تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیـاتی )در اجـرای مـاده ١٨۶ قـانون مالیـاتهـای مستقیم(.

ماده ٨ـ مؤسسین باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکـزی ارایـه و اعلام نمایند:

٨ـ١ـ پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل؛ ٨ـ٢ـ گواهی مسدودی حساب از مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ سرمایه پیشنهادی؛ ٨ـ٣ـ اساسنامه نمونه پس از تکمیل؛ ٨ـ۴ـ صورتجلسه هیأت مؤسس؛ ٨ـ۵ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات و سابقه فعالیـت مؤسسـین بـا ذکـر میـزان

سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهمالشرکه در شرکت تضامنی، به ضـمیمه مدارک مثبته؛

٨ـ۶ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیـت، سـمتهـای قبلـی و سـمت پیشنهادی مدیر یا مدیران پیشنهادی صرافی، به ضمیمه مدارک مثبته؛

٨ـ٧ـ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مؤسسین، مدیر و یا مدیران پیشنهادی؛ ٨ـ٨ـ تعهدنامه هریک از مؤسسین و مدیران پیشنهادی مبنی بـر نداشـتن سـمت بـه عنوان مدیرعامل، عضو هیأتمدیره، مؤسس، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر
و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شـغل در خصـوص مـدیر یـا
مدیران پیشنهادی و همچنین نداشتن سابقه محکومیـت کیفـری از هـیچ نـوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد این دستورالعمل

و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی؛
٨ـ٩ـ معرفینامه از مراجعی که تأسیس و فعالیت صرافی، منوط به اخذ مجـوز از آنهـا

میباشد؛ ٨ـ١٠ـ سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.

۳

فصل سوم: ارکان صرافی سهامداران، شرکا، هیأتمدیره و مدیرعامل

ماده ٩ـ سهامداران، شرکا، اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل صرافی باید از شرایط ذیل برخـوردار باشند:

٩ـ١ـ دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛ ٩ـ٢ـ سکونت در شهر محل فعالیت صرافی برای مدیرعامل؛ ٩ـ٣ـ پیرو یکی از ادیان رسمی کشور؛ ٩ـ۴ـ داشتن حداقل ٢۵ سال تمام برای اعضای هیأتمدیره و حداقل ٣٠ سـال تمـام برای مدیرعامل صرافی؛ ٩ـ۵ـ داشتن صلاحیت فردی؛ ٩ـ۶ـ نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکی کشور؛ ٩ـ٧ـ نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری؛ ٩ـ٨ـ نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضـویت در هیـأتمـدیره و همچنـین نداشـتن

همزمان سهم یا سهمالشرکه در سـایر صـرافیهـا و یـا مشـارکت همزمـان در تأسیس صرافیهای دیگر؛

٩ـ٩ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل پنج سال سابقه فعالیـت بـانکی در بانـکهـا و مؤسسـات اعتبـاری غیربـانکی و یـا فعالیـت صـرافی در صرافیهای مجاز برای مدیرعامل؛

٩ـ١٠ـ دارا بودن گواهینامه مهارتهای انجام عملیات صرافی از مؤسسات مورد تأییـد بانک مرکزی برای اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل صرافیهای تضامنی.

تبصره ـ در خصوص سهامداران دارای کمتـر از پـنج درصـد سـهام صـرافی مؤسسـه اعتباری، احراز شرایط موضوع بندهای ٩ـ۵ الی ٩ـ٨ این ماده، الزامی نمیباشد.

ماده ١٠ـ سهامداران، شرکا، اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نمایند:
١٠ـ١ـ پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل؛
١٠ـ٢ـ صورتجلسه مجمع عمومی؛
١٠ـ٣ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات و سابقه فعالیت بـا ذکـر میـزان سـرمایه در

شرکت سهامی خاص یا سهمالشرکه در شرکت تضـامنی، بـه ضـمیمه مـدارک مثبته؛

۴

١٠ـ۴ـ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری؛ ١٠ـ۵ـ تعهدنامه مبنی بر نداشتن سـمت بـه عنـوان مـدیرعامل، عضـو هیـأتمـدیره،

مؤسس، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبـق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی؛

١٠ـ۶ـ تعهدنامه مبنی بر موافقت با اقدام بانک مرکزی در مطالبـه وجـه ضـمانتنامـه بانکی در صورت عـدم رعایـت مفـاد ایـن دسـتورالعمل از جملـه عـدم تمدیـد ضمانتنامه بانکی توسط صرافی؛

١٠ـ٧ـ ارایه گواهینامه مهارتهای انجام عملیات صرافی از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی برای اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل صرافیهای تضامنی؛

١٠ـ٨ـ سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.

فصل چهارم: سرمایه

ماده ١١ـ حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تأسیس صرافی متعلق بـه مؤسسـه اعتبـاری و نیـز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ )اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج و مشـهد(
مبلغ یکصد و بیست )١٢٠( میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلـغ شصـت )۶٠( میلیـارد
ریال تعیین میگردد؛ که لازم است قبل از ثبت صرافی تمام ًا به صورت نقدی نزد یکی از

مؤسسات اعتباری تودیع گردد.١ تبصره ١ـ حداقل ٧٠ درصد از سرمایه صرافی مؤسسه اعتباری، همـواره بایـد بـه طـور

مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذیربط باشد. تبصره ٢ـ بانک مرکزی میتواند هر زمان که صلاح بداند نسبت به تغییر و اعلام حـداقل

سرمایه موضوع این ماده اقدام نماید. تبصره ٣ـ در صورتیکه سرمایه صرافی به دلیل زیان از سرمایه ثبت شده کمتـر شـود؛

صرافی موظف است حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.

١ – به موجب بند )٢( از هشتمین صورتجلسه مورخ ١٣٩٨/٣/١١ هیئت عامل بانک مرکزی، حداقل سرمایه جهت تأسیس صرافی در شهرهای بزرگ از ۴٠ میلیارد ریال به ١٢٠ میلیارد ریال و برای سایر شهرهای کشـور از ٢٠ میلیارد ریال به ۶٠ میلیارد ریال تغییر پیدا نمود.

۵

فصل پنجم: اجازهنامه ماده ١٢ـ بانک مرکزی در صورت تأیید اساسنامه، احراز صلاحیت مؤسسین، شرکا و سهامداران،

اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل صرافی، تودیع کامـل سـرمایه و احـراز سـایر شـرایط موضوع این دستورالعمل، نسبت به صدور اجازهنامه تأسیس اقدام مینماید.

ماده ١٣ـ اجازهنامه تأسیس صرافی صرف ًا به منظور انجام امور ثبتی صادر میشـود و شـروع بـه فعالیت صرافی منوط به کسب اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی است.

ماده ١۴ـ مدت اعتبار اجازهنامه تأسیس، حداکثر شش ماه پس از صدور است. ماده ١۵ـ صرافی موظف است پس از ثبت و تأسیس، حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبـت،

نسبت به اخذ اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ـدرصورتیکهصرافیپسازگذشتششماهازتاریخثبت،نسـبتبـهاخـذ

اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ اجازهنامه فعالیـت از بانک مرکزی را فراهم نسازد؛ ضمن کانلمیکن تلقی شدن اجازهنامه تأسیس و عدم صدور اجازهنامه فعالیت، صرافی موظف به انحلال قانونی شرکت است.

ماده ١۶ـ بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده، نسخهای از گواهی ثبت مرجع ثبتی و آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامه رسمی مبنی بر دریافت آگهی ثبت، مدارک
مثبته موضوع ماده )٢١( این دستورالعمل، گواهینامه مهارتهای انجام عملیات صـرافی
موضوع بند )٩ـ١٠( این دستورالعمل و سایر مـدارک لازم و اسـامی صـاحبان امضـای

مجاز، نسبت به صدور اجازهنامه فعالیت اقدام مینماید. تبصره ١ـ اجازهنامه فعالیت برای بار ا ّول با مدت اعتبار دو سال صادر و اعطا مـیگـردد و

برای دفعات بعد و در صورت تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی، بـا مـدت اعتبار حداکثر پنج سال قابل تمدید میباشد.

تبصره ٢ـ بانک مرکزی میتواند مدت اعتبار اجازهنامههای فعالیت صرافی را تغییر دهد.

ماده ١٧ـ بانک مرکزی در صورتیکه تشخیص دهد مؤسسین قادر به تأسیس و راهاندازی صرافی نمیباشند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نمودهاند، حسب مورد از صدور اجازهنامـه تأسیس و یا فعالیت خودداری مینماید.

ماده ١٨ـ مؤسسین و شرکای صرافی مجاز به واگذاری صرافی به غیر در قالب هیچیک از عقود از جمله عقد اجاره، نمیباشند.

۶

ماده ١٩ـ هرگونه تغییر و جایگزینی در شرکای صرافی در قالـب شـرکت تضـامنی مشـروط بـه رضایت تمام شرکا، احراز شرایط لازم و موافقت بانک مرکزی است.

فصل ششم: فعالیت ماده ٢٠ـ هرگونه فعالیت در زمینه عملیات صرافی، موکول به اخذ مجوز از بانـک مرکـزی اسـت.

صرافی صرف ًا مجاز به فعالیت در چارچوب مفاد این دستورالعمل، قوانین و مقررات مربوط و بخشنامههای بانک مرکزی میباشد.

ماده ٢١ـ به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوط، کلیه صرافیهای تضـامنی، موظـف بـه ارایـه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵٠ درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی میباشد. تبصره ـصرافیموظفاستقبلازانقضایمدتاعتبارضمانتنامهبـانکینسـبتبـه

تمدید ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.

ماده ٢٢ـ انجام عملیات صرافی، در خارج از نشانی منـدرج در اساسـنامه ثبـت شـده صـرافی و اجازهنامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه، ممنوع میباشد.

ماده ٢٣ـ مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره صرافی، مسئول هـر نـوع عملیـات صـرافی در محـل صرافی میباشند.

ماده ٢۴ـ جابهجایی و انتقال صرافی از شهری که به استناد اجازهنامه تأسیس در آن ایجاد شـده است به سایر نقاط، بهجز در موارد خاص به تشخیص بانک مرکزی، ممنوع میباشد.

ماده ٢۵ـ صرافی موظف است »اجازهنامه فعالیت« را در محل صرافی بهطور واضح در معرض دید عموم قرار دهد.

ماده ٢۶ـ صرافی موظف است نرخهای خرید و فروش ارزها و مسکوک طلای ضربشده توسـط بانک مرکزی و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی بـهطـور واضـح در
معرض دید عموم قرار دهد.

ماده ٢٧ـ صرافی مجاز به انجام معامله با کلیه ارزها میباشد مگر اینکه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع اعلام کرده باشد.

ماده ٢٨ـ صرافی مجاز به انجام عملیات بانکی از جمله دریافت و نگهداری سپرده از مشـتریان و یا اعطای تسهیلات و همچنین پیشخرید و یا پیشفروش ارز و انجام سـایر معـاملات سلف نمیباشد.
تبصره ـ انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجـازی توسـط صـرافی

۷

ممنوع میباشد.

ماده ٢٩ـ مجموع تعهدات مالی ناشی از حوالههای صادره به مشتریان، در هیچ زمانی نبایـد از دو برابر میزان آخرین سرمایه ثبتی صرافی فراتر رود.

ماده ٣٠ـ صرافی موظف است کلیه رویدادهای مالی خود را براساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استانداردهای حسابداری، روزانه ثبت و ضبط نماید.

ماده ٣١ـ صرافی موظف است آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خریـد و فـروش ارز خـود اعـم از معاملات نقدی، حوالهای یا توسط کارگزار را براساس نوع ارز بـه انضـمام مشخصـات خریداران و فروشندگان در سامانه اعلامی از سوی بانک مرکزی و دیگر چـارچوبهـای
تعیین شده توسط بانک مرکزی، ثبت و نسبت به ارسال و اعلام آن بـه بانـک مرکـزی

اقدام نماید.
ماده ٣٢ـ صرافی موظف است بهصورت سالانه گزارش و صورتهای مالی حسابرسیشده را تهیه

نماید و حسب مطالبه بانک مرکزی، به آن بانک ارسال نماید.
ماده ٣٣ـ صرافی در قبال انجام هر نوع عملیات صرافی، ملزم به ارائه فاکتور معتبر و یا رسید بـا

امضای مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری میباشد.
ماده ٣۴ـ کلیه وجوه متعلق به صرافی نزد مؤسسات اعتباری، میبایست صرف ًا در حسابی به نـام صرافی نگهداری شود و صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریـالی و ارزی
خود را به بانک مرکزی اعلام دارد. واریز و یـا نگهـداری وجـوه متعلـق بـه صـرافی در

حسابهای دیگر و از جمله حساب »شرکا« یا »سهامداران« ممنوع است.
ماده ٣۵ـ نام ثبتی صرافی باید بهطورکامل همراه با ذکر کلمه »صرافی« و نوع شرکت )تضامنی یا سهامی خاص( و شماره ثبت شرکت، در کلیه امور تبلیغاتی، مکاتبات، فاکتورها، رسـیدها

و مهرهای صرافی درج گردد.
ماده ٣۶ـ استفاده از عنوان و یا کلمه »بانک« یا »مؤسسه اعتباری غیربانکی« در نام صرافی و یـا

استفاده از نشانههای متعلق به بانک و مؤسسه اعتباری غیربـانکی در تبلیغـات، ممنـوع میباشد.

ماده ٣٧ـ صرافی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ صدور »اجـازهنامـه فعالیـت«، نسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را بهصورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید.

ماده ٣٨ـ توقف فعالیت صرافی برای مدتی بیش از ده روز، صرف ًا با موافقت بانک مرکـزی مجـاز است.

ماده ٣٩ـ حضور مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأتمدیره در محل صرافی الزامی میباشد.

۸

ماده ۴٠ـ صرافی مکلف است بر اساس دستورالعملهای مرتبط و با رعایت سقف مقرر معـاملات، نسبت به شناسایی و احراز هویت مشتری، نحـوه انجـام معـاملات، ثبـت، نگهـداری و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به عملیات صـرافی بـه بانـک مرکـزی و اتخـاذ ترتیبـات

آموزش کارکنان اقدام نماید.

فصل هفتم: نظارت ماده ۴١ـ مسئولان صرافی موظفند امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم

نمایند و کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت اینگونه رسیدگیها ارایه دهند.
ماده ۴٢ـ در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی میتواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیتهـای صـرافی، سـلب صـلاحیت
اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطـال

اجازهنامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید: ۴٢ـ١ـ تخطی از مفاد این دستورالعمل، سایر مقررات ذیربط و تعهدنامـههـای ارایـه

شده؛ ۴٢ـ٢ـ عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان؛ ۴٢ـ٣ـ عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراهکننـده

توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی؛
۴٢ـ۴ـ انحلال و یا ورشکستگی صرافی؛

۴٢ـ۵ـ عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی. تبصره ١ـ در صورت سلب صلاحیت هر یـک از اعضـای هیـأتمـدیره و یـا مـدیرعامل،

چنانچه صرافی ظرف مـدت سـی روز کـاری نسـبت بـه معرفـی اعضـای جدیـد هیأتمدیره و یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید، فعالیت صرافی بـه مـدت سـه مـاه تعلیق میشود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مـذکور، برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت تکرار، اجازهنامـه فعالیـت صـرافی ابطـال

میشود. تبصره ٢ـ در صورت سلب صلاحیت هر یـک از اعضـای هیـأتمـدیره و یـا مـدیرعامل

صرافی، اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال بهعنوان عضو هیأتمدیره و یـا مدیرعامل هیچ یک از صرافیها تعیین شوند.

۹

تبصره ٣ـ ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه میشود.

ماده ۴٣ـ بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشـخیص دهـد و یـا در صـورت
امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یـا اتمـام مـدت اعتبـار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانتنامه بـانکی، بـا همـاهنگی نیـروی انتظـامی

اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص، به مورد اجرا گذارد.

فصل هشتم: سایر موارد ماده ۴۴ـ داراییهای صرافی نباید بهعنوان وثیقه هرگونه تعهدی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۴۵ـ }در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ حذف شد.{٢

ماده ۴۶ـ هرگونه تغییرات ثبتی صرافی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه، منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازهنامه تغییرات ثبتی از این بانک میباشد.
ماده ۴٧ـ مواردی که در این دستورالعمل پیشبینی نشده است تـابع قـوانین و مقـررات جـاری

کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجـارت و لایحـه اصـلاحی آن، قـانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آییننامههای آن، قانون مبارزه بـا پولشـویی، آیـیننامـه اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن، سایر قوانین و مقررات ذیربط و آییننامـههـا و دستورالعملهـای مربـوط و همچنـین مصـوبات شـورای پـول و اعتبـار و دسـتورات و

بخشنامههای بانک مرکزی میباشد.
ماده ۴٨ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این دستورالعمل، »دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیـت و

نظارت بر صرافیها« موضوع مصوبه یکهزار و یکصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ ١٣٩٢/۵/١ شورای پول و اعتبار، احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب جلسـه مورخ ١٣٧٩/۶/١٣ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل اسـت و همچنـین

دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل، منسوخ میگردد.

٢. به موجب بند »٢« از یکهزار و دویست و بیست و سومین صورتجلسـه مـورخ ١٣٩۵/۶/١۶ شـورای پـول و اعتبار، ماده )۴۵( حذف گردید. )ماده ۴۵ـ صرافیهای موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ دسـتورالعمل، موظفنـد حـداکثر ظـرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند. تبصره ـ مهلت مذکور در این ماده برای بندهای )٩ـ٩( و )٩ـ١٠( و ماده )١١( یک سال تعیین میشود.(

۱۰

این دستورالعمل مشتمل بر ۴٨ ماده و ١٣ تبصره در یکهزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسـه مورخ ١٣٩٣/۵/٢٨ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

۱۱