۷۷۶۲۱۰۱۳
۲۲:۵۴
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تایید حوالجات

تایید حوالجات

• order یا رسید اولیه حوالجات بعد از ارسال حواله برای مشتری ارسال می گردد و سپس Swift حواله جهت اطلاع دقیق از واریزی مبلغ به مشتری تحویل می گردد.